องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 พ.ย. 2563    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 128
  20 พ.ค. 2562    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 95
  2 เม.ย. 2562    กฎระเบียบกระทรวง 147
  11 มี.ค. 2562    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 119
  4 ก.พ. 2562    กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 151
  27 ก.พ. 2560    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 101