องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 19 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[วันที่ 23 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุมช่วยเหลือวาตภัย[วันที่ 28 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2564[วันที่ 24 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 22]
 
  มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่กักตัว นื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่ 23 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔[วันที่ 16 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 123]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง หมู่ 7[วันที่ 16 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการค้าและพัฒนาตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่[วันที่ 9 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 62]
 
  อบต.ห้วยไร่ ร่วมดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 37]
 
  อบต.ห้วยไร่ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ [วันที่ 24 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 22]
 
  Kick off กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า[วันที่ 11 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 194]