องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเปลญวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 22 พ.ค. 2566][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)[วันที่ 27 เม.ย. 2566][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 25 เม.ย. 2566][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 21 มี.ค. 2566][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 21 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 25 พ.ย. 2565][ผู้อ่าน 104]
 
   “วันปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565[วันที่ 23 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 87]
 
  เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ออกพื้นที่ช่วยรับลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565[วันที่ 19 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 162]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565[วันที่ 13 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day [วันที่ 23 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 237]
 
  ท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง[วันที่ 22 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 141]
 
  กิจกรรมปล่อยปลา “วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ” [วันที่ 16 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 128]