องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2565    โครงการฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นโดยวิธีการแพทย์ทางเลือก ชมรมผู้สูงอายุบ้านหลุบเพ็ก ซับม่วงไข่ ปี2565 38
  29 ก.ย. 2565    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ ปี 2565 34
  29 ก.ย. 2565    โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลต่างๆและแก้ไขสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อไวรัส โควิด 19 29
  20 ก.ย. 2565    โครงการหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ น่ามอง ชุมชนปลอดโรค ปี 2565 41
  20 ก.ย. 2565    โครงการลดหวาน ฟันสวย ประจำปีงบประมาณ 2565 36
  20 ก.ย. 2565    โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันและป้องกันโรคติดต่อมือเท้าปาก ประจำปี 2565 39
  14 ก.ย. 2565    โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2565 48
  14 ก.ย. 2565    โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2565 35
  14 ก.ย. 2565    โครงการรณรงค์เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษการจิตผ่องใส ปี 2565 33
  14 ก.ย. 2565    โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัยต่อเนื่อง ปี 2565 41
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่1 84
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่ 2 75
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่3 79
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่4 84
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่5 78
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่6 78
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่7 73
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่8 73
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่9 80
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่10 81


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]