องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด


นางลักษณา หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายเจริญ  ภานุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 นางสาววรสา  คาดสนิท
 นางสาววรุณี  ชุ่มนาเสียว
 นายอรรณพ  สุวรรณกลาง
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     
นายปกรณ์ กันหา นายเทพพนม ปาเป้า นายธวัชชัย  ฉลองภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
 
นางพิฬิชา วิชาจารย์
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพนักงานจ้าง
   
นางพิณทอง รอญยุทธ  นายสนิท  เวียงอินทร์ นายชัยญา  โชคเหมาะ
เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นางสาวพัชรินทร์  หงษ์วิเศษ
นางสาวธนพร  เจริญจิต นางสาวจันทิมา  ต่อติด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
     
นางจันทร์ทิมา ทองแสง นายอินปัญ  ชื่นนาเสียว
นายถาวร  นารี
แม่บ้าน  คนงานทั่วไป พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายณัฐวุฒิ  ทาเพชร


 ยาม