องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


นางลักษณา  หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ช่องทางติดต่อ : Luksana3111@gmail.com


นายเจริญ ภานุมาตย์ นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ
นายสุเมธ คลังชำนาญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
charoen.panumat@gmail.com
nichnipa4348@gmail.com
saharut03@hotmail.com

 
นายไกรทอง  ตวนชัยภูมิ นายอานนท์ เกตุพิบูลย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

kraitongss2559@gmail.com
promkait@hotmail.com