องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

คณะผู้บริหาร

นายนรากร  แน่นอุดร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
📞  063-0137190
 
นายบุญกอง  ญาติพร้อม
นางเข็มทอง  หงษ์วิเศษ
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 📞  090-9959428 📞  064-4795367

นายนิพนธ์  ศรีชัยภูมิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
📞  092-6907611