องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๕


โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

............................................

. หลักการและเหตุผล

                   ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร  วงศ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบดำเนินงานช่วงเทศกาล โดยแผนบูรณและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) โดยบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องให้ความสำคัญในการบังคับบัญชาใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งคัด ควบคากับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน หัวข้อในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการช่วงเข้มข้น ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๕

                   เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 25๖๕ ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๕   พร้อมกับตั้งจุดตรวจ/จุดบริการหลักร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสวรรค์ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

. วัตถุประสงค์

                    ๑. เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

                    ๒. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นการสร้าง จิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

                    ๓. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสวรรค์และภาคประชาชนในพื้นที่

                    ๔. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อาสาสมัครป้องกันภัย            ฝ่ายพลเรือน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

 

2022-06-30
2022-06-28
2022-06-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-04-20
2022-03-30
2022-03-18
2022-02-23
2022-02-07