องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

๑.  คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
คนพิการซึ่งจะมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนด ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีบัตรประจำตัวคนพิการ
(๓) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ตามทะเบียนบ้าน
(๔)ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด
๒.  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ กำหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียน คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้
     (๑) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับจริง)
     (๒) บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ (ฉบับจริง)
     (๓) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)
     (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง)
        ในกรณีคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) (๒) (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม        ข้อ ๑ (๔) เป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
สำหรับคนพิการกรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย        
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกาศ กรุณาคลิ๊กด้านล่าง    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่