องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

คุณสมบัติ

1. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558

2. บุคคลในครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ระยะเวลาการรับเงิน

ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี  รายละ 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน

หลักฐานการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับการลงทะเบียน 1 ราย)

 1. แบบคำขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอลงทะเบียน
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดาเด็กแรกเกิด
 5. สำเนาสูติบัตร
 6. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
 7. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ธกส./ออมสิน/กรุงไทย ของผู้ลงทะเบียน
 8. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้รับรองคนที่ 1
 9. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้รับรองคนที่ 2
 10. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนในครอบครัวทุกคน
 11. ใบรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น) ของคนในครอบครัวทุกคน
 12. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ (สำคัญ)

หลักฐาน ข้อ (2)–(9) ถ่ายเอกสาร อย่างละ 1 ฉบับ และลงชื่อรับรองความถูกต้องทุกฉบับ    เอกสารประกอบ

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
แบบรับรองสถานะครัวเรือน
แบบรับรองกรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน
แบบคัดค้าน
แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่