องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


การขอรับค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยยากไร้

    รายละเอียดข่าว

การขอรับค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คุณสมบัติของผู้ขอรับบริการ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ

4.ผู้ป่วยที่ยากไร้ หมายความถึง  ผู้ป่วยที่ยากจน ซึ่งมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

หลักฐานการขอรับค่าพาหนะผู้ป่วย (อบจ.)

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ป่วย
  3. ใบนัดแพทย์/ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)
  4. ภาพถ่ายเต็มตัว และ ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย (ภาพบ้านเต็มหลัง)

** ยื่นขอรับเงินภายในปีงบประมาณ หากล่วงเลยระยะเวลาให้ยื่นเอกสารใหม่**

ยื่นคำขอได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบด้านล่าง    เอกสารประกอบ

การขอรับค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยยากไร้
 
การขอรับเงินค่าพาหนะครั้งที่2
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่