องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

       ๒.๓  สภาพทางสังคม
๒.๓.๑ การศึกษา


           
๒.๓.๒ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
๑. บุญบั้งไฟ
๒. แห่เทียนเข้าพรรษา
๓. ประเพณีสงกรานต์
    ๒.๓.๓สถาบัน และองค์กรทางศาสนา


     
๒.๓.๔การสาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                       จำนวน             แห่ง
-  อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐       จำนวน    ,๘๕๑ แห่ง
-  อาสาสมัครสาธารณสุข                                           จำนวน     ๑๒๕    คน
-  หอกระจายข่าว                                                      จำนวน       ๑๔    แห่ง
-  วิทยุไร้สาย                                                            จำนวน       -       จุด
๒.๓.๕ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
-  มีป้อมยามตำรวจ   ประจำอยู่หมู่ที่ ๑๓บ้านซับผักกูด หลวงหมายเลข ๒๐๑ จำนวน       แห่ง