องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ

       ๒.๑  การประกอบอาชีพ
-ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่ เลี้ยงสัตว์และค้าขาย รายได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร เป็นหลัก
- ผลิตผลหรือสิ้นค้า/บริการที่สำคัญของตำบล ได้แก่
๑. มาลัยดอกมะลิ
๒. พุทมราสามรส
๓. หน่อไผ่หวาน


๒.๒  มีร้านค้าขายของชำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล               

 - ร้านค้าขายของชำ                                             จำนวน   ๕๔ แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน หรือก๊าซ                                             จำนวน       แห่ง
- โรงสีข้าว                                                           จำนวน  ๑๔  แห่ง
- มีกลุ่มจัดตั้งในเขตตำบล                                    จำนวน      แห่ง