องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยไร่ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยมีหมุ่บ้านบางส่วนแยกออกมาจากตำบลช่องสามหมอ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลยางหวาย มารวมกันเป็นตำบลห้วยไร่ โดยมีนายอูด หงษ์สระแก้ว เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลห้วยไร่มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง และติดกับแนวเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ทั้งหมด 60,312.5 ไร่ หรือ 96.5 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกมั่งงอย และ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคกนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ แนวเทือกเขาภูแลนคา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
-มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลห้วยไร่ ตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้างทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ-แก้งคร้อ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ 12 กิโลเมตร เดินทางไปมาสะดวก

ผลิตภัณฑ์

พวงมาลัยดอกมะลิ