องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


 นายสุเมธ คลังชำนาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นายโสธร ชาปัด

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

     

นายเอกวิทย์ คลังจินดา


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
   นายนิวัฒน์ ปัฎชามูล    
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า