องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

บุคลากร

นางลักษณา หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่


กองคลัง


 
นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   

นายอานนท์ เกตุพิบูลย์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 
นายสุรเดช ทินหนองแวง -ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
 
นายชนาธิป ขนชัยภูมิ
นางสาวนารี พริ้งชัยภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้