องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

บุคลากร


นางลักษณา  หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ช่องทางติดต่อ : Luksana3111@gmail.com


หัวหน้าส่วนราชการนายเจริญ ภานุมาตย์ นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ
นายสุเมธ คลังชำนาญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
charoen.panumat@gmail.com
nichnipa4348@gmail.com
saharut03@hotmail.com

 
นายเจริญ ภานุมาตย์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม


charoen.panumat@gmail.com