องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายนรากร  แน่นอุดร

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
  โทรศัพท์ +  044-056135
  อีเมล์ + admin@huayraisao.go.th
 
  ชื่อ +

นางลักษณา หิรัญวรรณ

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-056135
  อีเมล์ +

admin@huayraisao.go.th

 
 

  ชื่อ + นายเจริญ ภานุมาตย์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-056135
  อีเมล์ +

admin@huayraisao.go.th

 
  ชื่อ + นางณิชนิภา ดังชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-056135
  อีเมล์ +

admin@huayraisao.go.th

 
  ชื่อ + นายสุเมธ คลังชำนาญ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-056135
  อีเมล์ +

admin@huayraisao.go.th

  ชื่อ + นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  044-056135
  อีเมล์ +

admin@huayraisao.go.th