องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 256๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

--------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

                    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ มาตรา ๑๖(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง    แวดลอม และ(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบกับสาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล คือไฟป่าซึ่งให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕)

                    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเริ่มจากอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเข้าช่วยเหลือทางราชการ สอดส่องดูแลแก้ไขปัญหา ป้องกันและควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จึงได้จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 256๗  ขึ้น

2. วัตถุประสงค์โครงการ

                                2.1  เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่ผ่านการฝึกอบรมรวมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ได้                

2.2  เพื่อฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ ทักษะใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าใหม่ๆ อุปกรณ์ทำแนวกันไฟป่าเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากไฟป่าที่เกิดขึ้น และมีอาสาสมัครที่มีความรู้สามารถปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

2.3  เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านการอบรมทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ได้นำความรู้จากการฝึกไปใช้ในการป้องกันตัวและเอาตัวรอดในขณะปฏิบัติหน้าที่

๒.๔  เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันนำความรู้ ความสามารถไปบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้านชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความรู้ป้องกันควบคุมไฟป่าได้

3. เป้าหมาย

                    อาสาสมัครเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      (อปพร.) /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน  50 คน

 

/๔. ระยะเวลาดำเนินงาน...

 

-๒-

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่      ๒๑     เดือน    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  25๖๗

5. สถานที่ฝึกอบรม

                    ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

6. หน่วยงานรับผิดชอบ

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

7. งบประมาณ

                    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256๗  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ตั้งไว้  ๒๐,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

2024-06-19
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-09
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-08
2024-02-21