องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ประจำปี  ๒๕๖๖


 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ประจำปี  ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

---------------------------------

๑.  หลักการและเหตุผล

               การที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 99% สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรายงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ซึ่งอัตราการใช้หมวกนิรภัยจำนวนน้อยนี่เอง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภัยอันตรายรอบตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน และเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่ประชาชนทั่วไป พ่อแม่และผู้ปกครองหลายๆ คนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุตรหลานสวมใส่หมวกนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่แม้จะสวมหมวกนิรภัย แต่กลับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ มีขนาดพอดี และจะสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ถนนอย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป  และผู้ปกครองเด็กให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมอบรมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

              ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้ถนน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  และผู้ปกครองเด็ก ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย พร้อมการใช้งานที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ประจำปี  ๒๕๖๖ ขึ้น

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวก

                      นิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน

   ๒.๒ เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
    ๒.๓ เพื่อเป็นแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความ

                      ปลอดภัยทางถนนจังวัดชัยภูมิ

                ๒.๔ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ในชุมชน หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

                     บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สถานที่ราชการ  โรงเรียน  สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลห้วยไร่

๓.  เป้าหมาย

๓.๑  ประชาชนทั่วไป  และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

       ที่ใช้ยานพาหนะรถจักยานยนต์ในการเดินทางทั้งผู้ขับขี่  และผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายสวม

       หมวกนิรภัย

               ๓.๒  สามารถเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้  

 

2024-06-19
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-09
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-08
2024-02-21