วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านซับทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหลุบเพ็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง