วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕-เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในเขตตำบลห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจัดทำถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจัดทำถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการหลัก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง